Agroturystyka jako element pozarolniczej działalności gospodarczej

Agroturystyka jako element pozarolniczej działalności gospodarczej

Turystyka wiejska i agroturystyka, jako formy pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich cieszą się coraz większą popularnością, zarówno w Polsce jak i w krajach Unii Europejskiej. Ich rozwój jest szansą na wykorzystanie wiejskiej przestrzeni i infrastruktury oraz pozyskanie dodatkowych przychodów.

Oferta usług agroturystycznych skierowana jest przede wszystkim do mieszkańców dużych miast, którzy poszukują bliższego kontaktu z naturą, spokoju, ciszy, zwolnienia tempa życia przy równoczesnym wzroście aktywności ruchowej, kontaktów międzyludzkich opartych na życzliwości i więzach rodzinnych. Wypoczynek na wsi daje możliwość uczestnictwa w codziennym życiu i zajęciach jej mieszkańców, korzystania z produktów żywnościowych gospodarstwa rolnego, a także świadczonych w nim usług.

Turystyka wiejska nie jest pojęciem równoznacznym z agroturystyką, aczkolwiek pojęcia te dość mocno się zazębiają. Na ogół turystyka wiejska, oprócz ukazania produkcji roślinnej, zwierzęcej i przetwórstwa, obejmuje także inne rodzaje działalności ludzkiej, które wiążą się z życiem na wsi, jej kulturą, religią, obyczajami. Pojęcie agroturystyka jest rozumiane jako forma wypoczynku realizowana na terenach wiejskich o charakterze rolniczym, wykorzystująca bazę noclegową i warunki do rekreacji związane z gospodarstwem rolnym i jego otoczeniem. Agroturystyka spełnia wiele funkcji o dużym znaczeniu zarówno dla ludności miejskiej jak i wiejskiej.

 • Do najczęściej wyodrębnianych grup zalicza się:
 • Socjopsychologiczne – związane ze zwiększeniem szacunku do społeczności wiejskiej, możliwością kontaktu z jej tradycyjnym stylem życia oraz wzajemnego przenikania się kultur miejskiej i wiejskiej.
 • Ekonomiczne – są związane z pozyskiwaniem nowych źródeł dochodu oraz motywacją do dalszego rozwoju gospodarstw rolnych.
 • Środowiskowe – związane z ochroną i dbałością o środowisko naturalne wsi.
 • W ujęciu rodzajowym funkcje agroturystyki można przedstawić jako:
 • pozyskiwanie dodatkowych źródeł dochodów dla rolników,
 • pozyskiwanie dodatkowych dochodów dla budżetów lokalnych,
 • rozwój lokalnej infrastruktury (zaopatrzenie w wodę, kanalizacja, oczyszczanie ścieków, drogi, transport publiczny),
 • tworzenie dodatkowych miejsc pracy,
 • podwyższenie kwalifikacji, zdobywanie nowych umiejętności, poszerzanie wiedzy,
 • przeciwdziałanie masowemu odpływowi ludności z terenów wiejskich,
 • rozbudowa i modernizacja zasobów mieszkaniowych rolników,
 • możliwość ożywienia wiejskich tradycji, które sprzyjają zachowaniu dziedzictwa kulturowego,
 • rozszerzeniem rynków zbytu na produkty rolne.

oprac. Joanna Radziewicz