Najbardziej popularnym kierunkiem wykorzystania kukurydzy jest zbiór całych roślin na kiszonkę. Wyróżnić można tu dwa kierunki produkcji: dla uzyskania kiszonki uniwersalnej o dużej ilość biomasy i średniej koncentracji energii, oraz produkcja kiszonki wysokoenergetycznej, gdzie zasady uprawy polowej są zbliżone do kukurydzy uprawianej na ziarno. ...

W Polsce rolnictwo charakteryzuje się znacznym zróżnicowaniem. Spowodowane jest to między innymi warunkami przyrodniczymi, strukturą agrarną, zasobami siły roboczej, wyposażeniem gospodarstw w środki techniczne, poziomem kultury rolnej, a także tradycją. ...

Opłacalność uprawy kukurydzy zależy nie tylko od czynników zewnętrznych, ale także szeregu czynników wewnętrznych gospodarstwa. Podstawowym działaniem powinno być obniżanie kosztów produkcji. Działanie to należy rozumieć szeroko, nie tylko jako proste cięcie kosztów, ale także: ...