Ponad 1,518 mld zł ARiMR wypłaciła z PROW 2007-2013 rolnikom realizującym programy rolnośrodowiskowe

Rolnikom realizującym programy rolnośrodowiskowe ARiMR wypłaciła do tej pory z PROW 2007-2013 ponad 1,518 mld zł. Z tej kwoty blisko 1,35 mld zł otrzymali beneficjenci kontynuujący takie programy z lat 2004-2006, a ponad 168 mln zł ci, którzy rozpoczęli wdrażanie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych w 2008 r.

Od rolników kontynuujących programy rolnośrodowiskowe z lata 2004-2006 Agencja przyjęła w tym roku ponad 63 tys. wniosków o przyznanie pomocy finansowej przysługującej w 2009 r. Wystąpili oni łącznie o wypłatę wsparcia w wysokości ponad 659 mln zł. O przyznanie pomocy za ten rok ubiegają się również rolnicy realizujący program rolnośrodowiskowy od 2008 r., którzy złożyli blisko 20,4 tys. wniosków kontynuacyjnych. Ta grupa rolników ubiega się łącznie o wsparcie w wysokości ponad 205 mln zł.

Rolnicy, którzy złożyli wnioski kontynuacyjne realizują w ramach programów rolnośrodowiskowych głównie pakiety: ochrona gleb i wód (ok. 47,2 tys. z lat 2004-2006 i 9,8 tys. z roku 2008), utrzymanie łąk ekstensywnych (odpowiednio 13,5 tys. i 11,3 tys.) oraz rolnictwo ekologiczne (odpowiednio 7,5 tys. i 3,9 tys.).

Także wśród rolników, którzy zamierzają dopiero przystąpić do wdrażania programów rolnośrodowiskowych dofinansowywanych z PROW 2007 – 2013, największym zainteresowaniem cieszą się pakiety ekstensywne trwałe użytki zielone (9,28 tys. złożonych wniosków), ochrona gleb i wód (6,1 tys. wniosków) oraz rolnictwo ekologiczne (5,1 tys. wniosków). Program rolnośrodowiskowy obejmuje w sumie 8 pakietów, a rolnicy złożyli ponad 16,7 tys. wniosków o dofinansowanie zawartych w nim przedsięwzięć.

Zgodnie z rozporządzeniem, które określa tryb i zasady przyznawania pomocy z tego działania, objętego PROW 2007-2013, każdy rolnik po przystąpieniu do programu rolnośrodowiskowego, zobowiązuje się do realizowania wybranego pakietu w swoim gospodarstwie przez pięć lat i co roku może występować o przyznanie dofinansowania przewidzianego w tym pakiecie. Np. w pakiecie ochrona gleb i wód za uprawę międzyplonów ścierniskowych przez pięć lat można otrzymać po 400 zł/ha rocznie.

Wnioski o przyznanie płatności rolnośrodowiskowych przyjmowane były w biurach powiatowych Agencji, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę rolnika, w podstawowym terminie od 15 marca do 15 maja. W tym roku wnioski przyjmowano od 16 marca, ponieważ 15 marca przypadł w niedzielę. Wnioski można było składać jeszcze przez 25 dni kalendarzowych, po upływie podstawowego terminu, czyli do 9 czerwca, ale wtedy należna kwota płatności rolnośrodowiskowej zostanie pomniejszona o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia.

28Departament Komunikacji Społecznej