Dziś 15 lipca mija termin złożenia wniosków o przyznanie płatności za grunty zalesione w latach 2004 – 2006

Rolnicy, którzy zalesili grunty rolne w latach 2004-2006 mogą tylko do dzisiaj składać w biurach powiatowych wnioski o przyznanie premii pielęgnacyjnej i zalesieniowej. Do 10 lipca br. złożono w skali kraju 7494 takie wnioski.

Biura powiatowe ARiMR przyjmują również wnioski od rolników, którzy po raz pierwszy w tym roku ubiegają się o pomoc na zalesienie gruntów rolnych oraz gruntów innych niż rolne. Do 10 lipca br. w skali kraju tacy rolnicy złożyli 627 wniosków, w których ubiegają się o dofinansowanie na zalesienie 1 491 ha. gruntów. Najwięcej takich wniosków przyjęto w woj. mazowieckim – 134 i woj. lubelskim – 88. Biura powiatowe będą przyjmowały wnioski od rolników, którzy chcą po raz pierwszy zalesić grunty do 31 lipca br. Rolnik może złożyć wniosek osobiście lub wysłać pocztą do biura powiatowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Jest to już trzeci nabór wniosków na „Zalesianie gruntów rolnych oraz gruntów innych niż rolne” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

W pierwszym naborze, w 2007 r. przyjmowane były wnioski o przyznanie pomocy na zalesianie tylko w zakresie schematu I „Zalesianie gruntów rolnych”. Biura powiatowe przyjęły wtedy ponad 2670 takich wniosków.

W 2008 r. biura powiatowe przyjmowały wnioski o przyznanie pomocy na zalesianie w zakresie schematu I „Zalesianie gruntów rolnych” oraz schematu II „Zalesianie gruntów innych niż rolne”. Beneficjenci złożyli ponad 2200 wniosków, w tym 400 na zalesianie gruntów innych niż rolne.

Pomoc na zalesianie może uzyskać:

  • rolnik, który został wpisany do ewidencji producentów (prowadzonej przez ARiMR), stanowiącej część krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

  • grupa rolników (co najmniej 3), których grunty sąsiadują ze sobą, a ich łączna powierzchnia jest nie mniejsza niż 2 ha;

  • jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw.

Pomoc na zalesianie nie przysługuje do gruntów położonych na obszarach NATURA 2000.

Pomoc na zalesianie w ramach PROW 2007 – 2013 może być przyznana jednemu rolnikowi do powierzchni nie większej niż 20 ha.

Agencja może przyznać pomoc na zalesianie gruntów rolnikom, którzy do wniosku o przyznanie pomocy, złożonego w biurze powiatowym, dołączą plan zalesienia opracowany przez nadleśnictwo wraz z innymi wymaganymi dokumentami. Po weryfikacji wniosku, kierownik biura powiatowego ARiMR wyda postanowienie o spełnieniu przez beneficjenta niezbędnych warunków przyznania pomocy na zalesianie lub decyzję o odmowie przyznania pomocy.

Po otrzymaniu postanowienia rolnik może rozpocząć prace zalesieniowe, które trzeba wykonać w terminie określonym w planie zalesienia, jednakże nie później niż w okresie sadzenia przypadającym na wiosnę w roku następującym po roku złożenia wniosku o przyznanie pomocy na zalesianie.

W ciągu 7 dni od zakończenia zalesienia, rolnik powinien pisemnie powiadomić o tym nadleśniczego. Wówczas nadleśniczy wyda zaświadczenie o zgodności zalesienia z planem zalesienia. Następnie, rolnik powinien złożyć w biurze powiatowym ARiMR oświadczenie o wykonaniu zalesienia zgodnie z planem zalesienia wraz z zaświadczeniem nadleśniczego.

Przyznanie pomocy na zalesianie następuje w drodze decyzji wydanej przez kierownika biura powiatowego. W terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja ta stanie się ostateczna, ARiMR przekazuje środki finansowe na rachunek bankowy wnioskodawcy.

Zgodnie z PROW 2007-2013, premia pielęgnacyjna przysługuje rolnikowi przez 5 lat a premia zalesieniowa przez 15 lat na udane uprawy leśne. W celu otrzymania płatności w kolejnych latach, rolnik zobowiązany jest do składania wniosku o wypłatę pomocy na zalesianie. W związku ze zmianą przepisów, począwszy od 2009 r. wnioski o wypłatę pomocy za grunty rolne i grunty inne niż rolne zalesione w ramach PROW 2007-2013 należało złożyć w podstawowym terminie od 15 marca do 15 maja w biurze powiatowym ARiMR, do którego rolnik składał wcześniej wniosek o przyznanie pomocy na zalesianie. Ponieważ w tym roku 15 marca wypadł w niedzielę, przyjmowanie wniosków rozpoczęło się w poniedziałek 16 marca. Biura Powiatowe ARiMR przyjęły 2233 wnioski o wypłatę w 2009 r. premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej. 2138 rolników ubiega się o premie za zalesione grunty rolne, a 95 – za grunty inne niż rolne.

Premia pielęgnacyjna i premia zalesieniowa, począwszy od drugiego roku realizacji planu zalesienia, jest wypłacana w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku, w którym został złożony wniosek o wypłatę pomocy na zalesianie.

Nie uległ natomiast zmianie termin przyjmowania wniosków kontynuacyjnych od rolników, którzy zalesili grunty rolne w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006. Wnioski o wypłatę premii za zalesione wtedy grunty rolne przyjmowane są w terminie od 1 czerwca do 15 lipca 2009 r. Do 10 lipca złożono w skali kraju 7494 takich wniosków.

Na realizację płatności rolnikom, którzy zalesili grunty w ramach PROW 2004-2006 oraz PROW 2007-2013, ARiMR przeznaczyła ponad 120 mln zł, z tego około 52 mln zł za grunty rolne zalesione w ramach PROW 2004-2006.

Źródło: ARiMR
Autor: Departament Komunikacji Społeczne