Duży sukces ARiMR. Pieniądze z PROW 2004 – 2006 wykorzystane w całości

Z Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-06 wdrażanego przez ARiMR do 30 czerwca br. Agencja wypłaciła w sumie rolnikom 14,2 mld zł, wykorzystując w całości przyznany Polsce limit środków.

Program ten realizowany ze środków unijnych i krajowych służył unowocześnieniu naszego rolnictwa oraz dostosowywaniu go do standardów unijnych, przyniósł znaczące rezultaty a 100% wykorzystanie pieniędzy oznacza, że ARiMR wzorowo wywiązała się z powierzonego jej zadania rozdysponowania środków. Sukces jest tym większy, że nie udało się tego dokonać wielu innym agencjom płatniczym także z państw tzw. starej 15 Unii Europejskiej.

Z funduszy PROW 2004-06 najwięcej, bo około 3,7 mld zł otrzymali rolnicy prowadzący działalność rolniczą na terenach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Z wypłacanych corocznie dopłat ONW korzysta ponad 700 tys. rolników. Dużo środków ARiMR wypłaciła też na wsparcie ułatwiające dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów Unii Europejskiej.

Otrzymało je ponad 70 tys. rolników, a Agencja wypłaciła z tego tytułu około 2,43 mld zł. Na zmianę sposobu gospodarowania wpływały też pakiety rolnośrodowiskowe, na których realizację rolnicy otrzymywali ponad 690 mln zł. Z działania „Wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt” dofinansowanie otrzymali m.in. rolnicy przestawiający gospodarstwa na produkcję metodami ekologicznymi.

Pakiety rolnośrodowiskowe związane były też z ochroną gleb przed erozją z utrzymaniem siedlisk o wysokich walorach przyrodniczych oraz z zachowaniem cennych zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich. Do wyłączania z uprawy najsłabszych gleb zachęcało rolników dofinansowanie przyznawane na zalesienie gruntów oraz przysługujące przez 20 lat premie zalesieniowe wypłacane corocznie na udane uprawy leśne. Ponad 9 tys. rolników zdecydowało się na zalesienie prawie 40 tys. ha.

Pieniądze z PROW 2004 – 2006 przeznaczone były także na wsparcie zmian w strukturze i wielkości gospodarstw. W tym celu rolnikom, którzy ukończyli 55 lat, a nie osiągnęli wieku emerytalnego (65 lat) stworzono warunki do przejścia na tzw. rentę strukturalną, w zamian za przekazanie gospodarstwa następcy, lub na powiększenie jednego lub kilku gospodarstw. Ziemię, można było także przekazać na cele ochrony przyrody albo przeznaczyć ją do zalesienia. Z możliwość takiej skorzystało około 54 tys. rolników, a ARiMR wypłaciła im łącznie ponad 2 mld zł.

Część działań wdrażanych w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004 – 2006, jest kontynuowana w obecnie funkcjonującym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Tak jest chociażby w przypadku wsparcia działalności rolniczej na obszarach o trudnych warunkach gospodarowania oraz na terenach wiejskich, czy też, choć na nieco innych zasadach, rentach strukturalnych, wsparciu dla grup producentów rolnych, zalesianiu gruntów rolnych i innych niż rolne, a także programach rolnośrodowiskowych. Z pieniędzy nowego programu kontynuowane są również wszystkie długoterminowe zobowiązanie zaciągnięte przez ARiMR w latach 2004 – 2006 np. wypłata rent strukturalnych, płatności na zalesianie gruntów, czy też działań rolnośrodowiskowych.

Stuprocentowego wykorzystania pieniędzy z PROW 2004-06 zazdroszczą Polsce inne kraje UE, bo w żadnym z nich nie udało się tak idealnie rozdysponować funduszy z tego programu. Sukces Polski jest tym większy, że przystępując do realizacji rozdysponowania unijnych pieniędzy ARiMR miała mniejsze doświadczenie w realizacji takich zadań w stosunku do krajów tzw. starej 15-tki a do tego w czasie podpisywania umów i wypłat pieniędzy dla beneficjentów zmieniał się cały czas kurs euro do złotówki i naprawdę trudno było trafić precyzyjnie z wyliczeniami wydatkowania udzielanego wsparcia wypłacanego rolnikom w złotówkach a przekazywanego Polsce przez UE w euro.

Źródło: ARiMR
Autor: Departament Komunikacji Społecznej