Ziemia rolna drożeje

Według danych na koniec czerwca br, średnia cena gruntów w II kwartale br. wyniosła 15.623 zł za 1 ha. W porównaniu do I kw. br. nastąpił wzrost średniej ceny o 2 tys. złotych, czyli o ok. 14%. Natomiast porównując II kwartał 2008 r. do II kwartału 2009 r. cena wzrosła o ponad 3,7 tys., czyli o ok. 32%.

Cena gruntów za II kwartał br. została określona na podstawie prawie 2,8 tys. umów sprzedaży zawartych w tym okresie i sprzedanych ponad 21 tys. ha gruntów. Najwyższe ceny uzyskano w województwach: śląskim, kujawsko-pomorskim i wielkopolskim, a najniższe w województwach: lubuskim, świętokrzyskim i lubelskim.

Najwyższe ceny uzyskiwano w grupie obszarowej do 1 ha – ponad 19 tys. zł za 1 ha, a następnie dla nieruchomości o powierzchni powyżej 100 ha (17 tys. zł za 1 ha). W grupie obszarowej od 10 ha do 100 ha uzyskano ceny na poziomie średniej w kwartale tj. 15 tys. złotych.

Wzrost cen w drugim kwartale 2009 roku wystąpił w podobnych rejonach Polski jak w pierwszym kwartale br.

Systematyczny wzrost cen gruntów rolnych powoduje, że ich poziom w Polsce zbliża się do cen w Krajach Unii Europejskiej, a zwłaszcza Niemiec wschodnich i Francji.

Warto odnotować, że w ujęciu powierzchniowym w II kwartale 2009 sprzedano o 36% więcej gruntów niż w I kwartale bieżącego roku i o 12% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Według wstępnych danych na koniec I półrocza br. Agencja Nieruchomości Rolnych trwale rozdysponowała 51 tys. ha, z czego 37,5 tys. ha w formie sprzedaży.

Największe powierzchnie sprzedały Oddziały Terenowe w Olsztynie (5,6 tys. ha), Gdańsku (4,6 tys. ha) i Szczecinie (4,1 tys. ha).

Wśród innych trwałych form rozdysponowania nieruchomości Zasobu dominują nieodpłatne przekazania uprawnionym podmiotom, zwłaszcza jednostkom samorządu terytorialnego (głównie gminom), Lasom Państwowym i kościelnym osobom prawnym. Największe powierzchnie przekazały: Filia w Suwałkach – 6,3 tys. ha, Oddział Terenowy w Poznaniu – 3,1 tys. ha oraz Oddział w Gorzowie Wielkopolskim – 1,3 tys. ha, głównie na rzecz marszałka województwa lubuskiego (wody płynące).

W procesie rozdysponowania gruntów Zasobu dzierżawa ma malejące znaczenie, o czym świadczy m.in. fakt, że w czerwcu jednostki organizacyjne Agencji wydzierżawiły jedynie 2,4 tys. ha, przede wszystkim na terenie działania oddziałów w Szczecinie, Bydgoszczy i Wrocławiu. Według danych na koniec czerwca br. w dzierżawie pozostaje 1,76 mln ha (ok. 80,5% powierzchni pozostającej w Zasobie), głównie na terenie działania Oddziałów Terenowych w Szczecinie, Wrocławiu, Poznaniu i Olsztynie.

Według stanu na koniec I półrocza br. w Zasobie pozostaje 2,3 mln ha gruntów, z czego 114,7 tys. ha zajmowały tzw. „grunty obce”, tj. takie, które z mocy prawa przeszły na własność lub w zarząd innych podmiotów, lecz nie zostały jeszcze protokólarnie przez nie przejęte. Do rozdysponowania jest nadal 315,5 tys. ha gruntów.

ANR