Wsparcie rynku produktów pszczelich w sezonie 2008/2009

W ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej przewidziane jest wsparcie finansowe działań prowadzonych na terenie państw członkowskich Wspólnoty w ramach mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich”. Celem wsparcia jest poprawa jakości miodu oraz wzmocnienie poszczególnych ogniw związanych z produkcją i zbytem produktów pszczelich, a w dalszej perspektywie na stopniowa i trwała poprawa warunków w sektorze pszczelarskim.

Dzięki zatwierdzeniu przez Komisję Europejską trzyletniego Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa możliwe jest korzystanie z dofinansowania działań prowadzonych w sektorze pszczelarskim.

W roku 2008 Agencja Rynku Rolnego rozpoczęła działania propagandowe zapraszające do składania projektów w ramach mechanizmu Wspólnej Polityki Rolnej – „Wsparcie rynku produktów pszczelich w sezonie 2008/2009”.

 • Podmiotami uprawnionymi, które mogą się ubiegać o refundację środków finansowych w ramach wsparcia są:
 • związki pszczelarskie,
 • stowarzyszenia pszczelarzy,
 • zrzeszenia pszczelarzy,
 • spółdzielnie pszczelarskie,
 • grupy producenckie pszczelarzy,
 • jednostki badawczo-rozwojowe zajmujące się problematyką pszczelarską.
 • Refundacji będą podlegać koszty poniesione na działania, tj.:
 • przeprowadzanie szkoleń, kursów i konferencji,
 • zakup leków do zwalczania warrozy,
 • wykonanie analiz jakości miodu,
 • zakup pszczół,
 • najem lawet,
 • zakup sprzętu laboratoryjnego,
 • wdrażanie programów badawczych.