W województwie zachodniopomorskim najwięcej rolników składa wnioski o dofinansowanie płatnych usług doradczych

Od 15 kwietnia br. ARiMR przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy na „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i właścicieli lasów”, finansowane z PROW 2007-2013. Do 17 lipca br. rolnicy i właściciele lasów złożyli w skali kraju 3128 wniosków o wsparcie finansowe z tego działania, najwięcej w woj. zachodniopomorskim – 1254. W złożonych wnioskach rolnicy ubiegają się łącznie o dofinansowanie w wysokości ponad 12 mln zł, które ma im ułatwić dostęp do płatnych usług doradczych.

Agencja może przyznać rolnikowi i właścicielowi lasu pomoc do 80% kosztu kwalifikowanego przypadającego na usługę doradczą. Udzielone wsparcie nie może być jednak wyższe niż równowartość 1500 euro na gospodarstwo w całym okresie realizacji PROW 2007-2013. W tegorocznym naborze wniosków przewidziano do wykorzystania około 767 mln zł.

Wnioskodawca ubiegający się o przyznanie pomocy powinien zawrzeć umowę na świadczenie usług doradczych z uprawnionym podmiotem doradczym. Takie uprawnienie posiadają:

  • jednostki doradztwa rolniczego (ODR);
  • izby rolnicze;
  • podmioty, które uzyskały akredytację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Spośród 3038 rolników, którzy złożyli do 17 lipca br. wnioski o przyznanie pomocy z tego działania, 1723 ubiega się o dofinansowanie usług doradczych związanych z przestrzeganiem dobrej kultury rolnej zgodnej z wymogami ochrony środowiska, a 967 chce korzystać z płatnego doradztwa w zakresie dobrostanu zwierząt.

Do 17 lipca br. właściciele lasów złożyli 90 wniosków o dofinansowanie płatnych usług doradczych. Są oni zainteresowani współpracą z firmami świadczącymi usługi doradcze w zakresie zwykłej praktyki leśnej, ochrony leśnej różnorodności biologicznej oraz pielęgnowania uprawy z odnowienia naturalnego.

Wnioski złożone przez rolników do 17 lipca br. o dofinansowanie płatnych usług doradczych w poszczególnych województwach:

Lp.

Województwo

Limit środków  na 2009 r. [w zł]

Liczba złożonych wniosków

Wnioskowana kwota pomocy [w zł]

1

Dolnośląskie

767 200 000,00

28

48 800

2

 Kujawsko – pomorskie

131

300 350

3

 Lubelskie

58

219 950

4

 Lubuskie

11

29 700

5

 Łódzkie

23

137 100

6

 Małopolskie

3

2 500

7

 Mazowieckie

199

799 900

8

 Opolskie

23

113 750

9

 Podkarpackie

18

47 250

10

 Podlaskie

32

197 500

11

 Pomorskie

406

1 397 200

12

 Śląskie

36

81 900

13

 Świętokrzyskie

1

0

14

 Warmińsko–mazurskie

609

3 390 700

15

 Wielkopolskie

296

1 244 443

16

 Zachodniopomorskie

1 254

4 119 600

W kraju

3 128

12 130 643

Procedura przyznawania pomocy z tego działania obejmuje dwa etapy. Najpierw zainteresowany powinien złożyć wniosek o pomoc. Wnioski wraz z załącznikami składa się osobiście lub przez osobę upoważnioną, wysyła listem poleconym albo pocztą kurierską do biura powiatowego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy. Jeżeli wnioskodawca otrzyma decyzję pozytywną, dopiero wtedy powinien w tym samym BP ARiMR złożyć wniosek o płatność w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym decyzja o przyznaniu pomocy stała się ostateczna.

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy w tegorocznym naborze upływa z końcem dnia roboczego następującego po dniu podania do publicznej wiadomości informacji, że zapotrzebowanie na środki finansowe wynikające ze złożonych wniosków osiągnęło co najmniej 120%  dostępnych środków.

Departament Komunikacji Społecznej