Nowoczesne rolnictwo nastawione jest na maksymalizowanie zysku. W hodowli nie odniesie się jednak sukcesu bez zapewnienia zwierzętom odpowiednich warunków. W ostatnich latach ze względu na wzrost intensyfikacji produkcji zwierzęcej, szczególną uwagę należy poświęcić zapewnieniu dobrostanu w chowie i hodowli bydła. Jego ocena prowadzona jest w oparciu o wskaźniki produkcyjne, fizjologiczne, zdrowotne oraz behawioralne. Jednakże najsilniej z zagadnieniem dobrostanu jest związana ...

Opłacalność produkcji bydlęcej uzależniona jest od wielu czynników znajdujących się wewnątrz gospodarstwa, jak również tkwiących w otoczeniu. Rolnicy mogą głównie oddziaływać na sytuację wewnątrz swojego gospodarstwa poprzez podnoszenie efektywności technicznej produkcji, zwiększanie skali produkcji, wdrażanie postępu biologicznego, technologicznego i technicznego. ...

W latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia rozpoczęto profesjonalne wykorzystywanie komputerów w hodowli bydła mlecznego. ...

Fuzariotoksyny to wtórne metabolity wytwarzane przez grzyby pleśniowe rodzaju Fusarium, zarówno podczas ich wzrostu, jak i rozwoju. Ten rodzaj jest najbardziej rozpowszechniony we wszystkich strefach klimatycznych i również w Polsce. Grzyby pleśniowe tego rodzaju mogą produkować jedną lub wiele mikotoksyn (np. z grupy trichotecenów takie jak deoksyniwalenol, niwalenol, toksynę T-2 czy toksynę HT-2 i wiele innych oraz spoza tej grupy ...

Rozpoznanie ciąży odgrywa ważną rolę w zarządzaniu stadem krów mlecznych. Związane jest to z faktem, że ok. 25 % krów, które nie powtórzyły rui po unasienianiu jest niecielnych. Wykazano, że u większości tych zwierząt spowodowane jest to występowaniem cichej rui, tzn. takim osłabieniem zewnętrznych objawów rujowych, że są one trudne do wykrycia. Jedynie w pojedynczych przypadkach stwierdzano stany patologiczne jajników ...

W badaniach prowadzonych przez pracowników Akademii Rolniczej w latach 2004-2005 oceniono wyniki produkcyjne cieląt czystorasowych lub mieszańców urodzonych na pastwisku i odchowanych przez krowy matki (tabela); w obliczeniach statystycznych ujęto 333 krowy matki, które ocieliły się na „pastwisku” od 15 stycznia do 15 maja i odchowały do 210 dnia życia cielęta: jałóweczki (177) i buhajki (156). ...

Rozród jest zjawiskiem o podstawowym znaczeniu dla utrzymania gatunku. W odniesieniu do zwierząt gospodarskich, rozród ma również znaczenie ekonomiczne. Dlatego do reprodukcji powinny być kwalifikowane zwierzęta płodne, plenne i o genotypie gwarantującym osobniczą zdolność do przekazywania na potomstwo takich cech użytkowych jak wysoka wydajność mleczna, mięsna  i inne. ...

Jedną z nowszych metod biotechnicznych stosowanych w rozrodzie bydła jest produkcja zarodków w warunkach laboratoryjnych. W Europie liczba zarodków wyprodukowanych w warunkach laboratoryjnych, a następnie przenoszonych w terenie jest mniej więcej stała. Przykładowo w roku 2003 wyprodukowano ich  w Europie 8410 co stanowiło około 8,5% wszystkich wyprodukowanych zarodków, natomiast w roku 2004 5579 to jest 5,7%. Tendencją obserwowaną ostatnio jest ...