Trwałe użytki zielone charakteryzują się zróżnicowanym składem botanicznym runi, który determinuje ilość i jakość pozyskiwanej z nich paszy. Gatunki roślin łąkowych odznaczają się bowiem daleko posuniętą specyfiką odnośnie plonowania i składu chemicznego. Szata roślinna łąk i pastwisk jest odzwierciedleniem warunków panujących w siedlisku oraz działalności człowieka. ...

Prawidłowo ułożona dawka pokarmowa powinna zapewnić zwierzętom dostarczenie odpowiedniej ilości energii oraz białka spełniającego wymagania jakościowe. Źródłem białka są pasze objętościowe oraz treściwe. ...

W ostatnich kilkudziesięciu latach w hodowli bydła mlecznego nastąpił niespotykany dotąd na taką skalę postęp produkcyjny i genetyczny. W wielu krajach średnia wydajność krów została podwojona lub nawet potrojona, a proces ten, aczkolwiek coraz wolniejszy, wciąż postępuje. ...

W latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia rozpoczęto profesjonalne wykorzystywanie komputerów w hodowli bydła mlecznego. ...

W badaniach prowadzonych przez pracowników Akademii Rolniczej w latach 2004-2005 oceniono wyniki produkcyjne cieląt czystorasowych lub mieszańców urodzonych na pastwisku i odchowanych przez krowy matki (tabela); w obliczeniach statystycznych ujęto 333 krowy matki, które ocieliły się na „pastwisku” od 15 stycznia do 15 maja i odchowały do 210 dnia życia cielęta: jałóweczki (177) i buhajki (156). ...

Jedną z nowszych metod biotechnicznych stosowanych w rozrodzie bydła jest produkcja zarodków w warunkach laboratoryjnych. W Europie liczba zarodków wyprodukowanych w warunkach laboratoryjnych, a następnie przenoszonych w terenie jest mniej więcej stała. Przykładowo w roku 2003 wyprodukowano ich  w Europie 8410 co stanowiło około 8,5% wszystkich wyprodukowanych zarodków, natomiast w roku 2004 5579 to jest 5,7%. Tendencją obserwowaną ostatnio jest ...