Pomoc wciąż trafia na tereny dotknięte powodzią

Pomoc wciąż trafia na tereny dotknięte powodzią. To cieszy, ale potrzeby są ogromne. Minister rolnictwa zadeklarował zwiększenie wsparcia dla gospodarstw, które zalała wielka woda. Niektóre mogą dostać nawet 300 tys. złotych.

Ministerstwo rolnictwa zamierza wystąpić do Komisji Europejskiej o zgodę na utworzenie dodatkowego działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – był by to program na wznowienie produkcji rolnej.

Marek Sawicki – minister rolnictwa „Chcemy żeby dla gospodarstw, które ucierpiały w wyniku tegorocznej powodzi wprowadzić nowe dodatkowe, specjalne działanie, „na wznowienie produkcji rolnej w gospodarstwie”. Byłoby to działanie dla tych rolników, których straty spowodowane powodzią przekraczają 30 proc”.

O pomoc w wysokości nawet do 300 tysięcy złotych mogłyby się starać te gospodarstwa, które mają, co najmniej 10 proc. wkładu własnego. Otrzymane pieniądze rolnicy mogliby przeznaczyć na zakup środków do produkcji, prace remontowe i modernizacyjne czy zakup nowych maszyn.

Resort rolnictwa prowadzi także rozmowy z bankami spółdzielczymi i BGŻ-em, dotyczące ułatwień w spłacaniu kredytów preferencyjnych przez osoby poszkodowane przez powódź.

Marek Sawicki, minister rolnictwa „W czasie, kiedy rolnicy nie mają produkcji, nie mają dochodu z własnego gospodarstwa, chcemy, aby obciążenia z tytułu obsługi kredytu przejęła w większym stopniu ARiMR, a po wznowieniu produkcji, gdy będą dochody, wtedy gospodarstwo w większym stopniu przejmie spłatę rat kredytu i odsetek.”

  • Przypomnijmy, że rolnicy, którzy ponieśli straty przez powódź mogą liczyć na:
  • odroczenie lub przesunięcie terminu płatności składek KRUS, czynszu dzierżawnego i rat sprzedaży ziemi w Agencji Nieruchomości Rolnych,
  • ulgi w podatku rolnym,
  • kredyty preferencyjne oraz pomoc socjalną, jeśli ubezpieczyli połowę upraw i zwierząt gospodarskich w wysokości:
  • 2 tysiące złotych dla gospodarstw do 5 hektarów i 4 tysiące dla gospodarstw powyżej 5 hektarów.

Rolnicy mogą także skorzystać z rządowej pomocy dla powodzian, która nie zależy od posiadania polisy: na odbudowe i remont budynków – 6 tysięcy złotych zasiłku. Do 20 tysięcy złotych na podstawie rachunków a do 100 tysięcy złotych po oszacowaniu strat przez rzeczoznawców.

Powodzianie mogą liczyć także na pomoc samorząd rolniczy. Izby zapowiedziały pomoc aż do sierpnia przyszłego roku. Będą dostarczać poszkodowanym rolnikom pasze dla zwierząt, materiał siewny, będą wspierać przy odbudowie hodowli. Utworzone zostało także specjalne konto, na które można wpłacać pieniądze.

Wiktor Szmulewicz – Krajowa Rada Izb Rolniczych „Chcemy, tę pomoc finansową zbierać nie tylko w Polsce, od tych, którzy będą mieli chęć i wolę dać. Wystąpiliśmy do struktury COPY o pomoc rolników europejskich dla polskich rolników pokrzywdzonych na skutek powodzi, mamy pozytywny oddźwięk w tej sprawi”.

Z ostatnich danych wynika, że zalanych lub podtopionych zostało ponad 53 tysiące gospodarstw rolnych oraz 475 tysięcy hektarów upraw.

Krzysztof Dąbrowski Redakcja Rolna TVP