Polsko-amerykańska umowa o koordynacji zabezpieczenia społecznego

Z dniem 1 marca 2009 r. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego rozpoczyna realizację Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Umowę wraz z Porozumieniem w sprawie jej stosowania Strony podpisały w dniu 2 kwietnia 2008 roku w Warszawie.

  • Postanowienia Umowy dają podstawy do:
  • unikania podwójnego opłacania składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu tej samej pracy, wykonywanej na terytorium drugiego państwa,
  • sumowania polskich i amerykańskich okresów ubezpieczenia w celu uzyskania prawa do emerytury lub renty, gdy w jednym z państw lub w obu zbyt krótkie okresy nie pozwalają na przyznanie prawa do tych świadczeń zgodnie z prawem krajowym,
  • transferu świadczeń emerytalno-rentowych dla osób zamieszkałych na terytorium drugiego państwa,
  • równego traktowania polskich i amerykańskich ubezpieczonych w zakresie przyznawania prawa do świadczeń i ich wypłaty, w każdym z państw.

Porozumienie zawiera przepisy konieczne dla sprawnej realizacji Umowy przez polskie i amerykańskie instytucje ubezpieczeniowe, wskazuje polskie i amerykańskie instytucje łącznikowe, które odpowiadają za zapewnienie koordynacji i wymianę informacji między instytucjami obu państw, a także uczestniczące w informowaniu osób zainteresowanych o prawach i obowiązkach wynikających z Umowy.

Biuro Świadczeń Centrali KRUS