Konkurs WÓJT ROKU 2009

Redakcja Audycji Rolnych TVP1 już po raz dziewiąty ogłosiła konkurs na najlepszego wójta. Do 5 stycznia przyszłego roku kandydatów do tytułu „Wójt roku 2009” mogą zgłaszać mieszkańcy gmin, instytucje i organizacje.

Z grona wszystkich zgłoszonych osób kapituła konkursu wybierze 10 finalistów. Od 17 stycznia ich sylwetki będą prezentowane na antenie TVP1. Zdobywcę tytułu „Wójta roku 2009” wskażą widzowie w głosowaniu telefonicznym i sms-owym. Uroczysty finał odbędzie się 13 lutego 2010 w Pałacu Małachowskich w Nałęczowie.

Honorowy patronat nad konkursem „Wójt Roku 2009” objął Prezydent RP Lech Kaczyński.

R e g u l a m i n   k o n k u r s u   n a   „W ó j t a   r o k u   2 0 0 9”

1. Organizatorem konkursu jest Redakcja Audycji Rolnych Programu 1 Telewizji Polskiej S. A.

2. Celem konkursu jest wyłonienie wójta, który w roku 2009 wykazał się największymi osiągnięciami w pracy na rzecz swojej gminy. Warunkiem udziału w konkursie jest pisemne zgłoszenie kandydatury wójta przez osobę lub instytucję. Zgłoszenie winno zawierać udokumentowany opis osiągnięć w roku 2009.

3. Zgłoszenia kandydatów do tytułu „Wójt roku 2009” winny być dokonywane listownie na adres: Redakcja Audycji Rolnych TVP S. A., ul. Jasna 14/16, 00-041 Warszawa.

4. W konkursie nie mogą uczestniczyć zdobywcy tytułu „Wójta roku” w poprzednich edycjach konkursu.

5. Konkurs składa się z następujących etapów :

  • zgłaszanie kandydatur. Termin: 6.12.2009 – 5.01.2010
  • wyłonienie przez kapitułę 10 finalistów konkursu. Termin: 11.01.2010
  • prezentacja sylwetek finalistów na antenie telewizyjnej oraz głosowanie widzów w systemie audiotele. Termin: 17.01.2010 – 10.02.2010
  • uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród. Termin: 13.02.2010, Pałac Małachowskich w Nałęczowie (woj. lubelskie).

6. W skład kapituły wchodzą przedstawiciele organizatorów i patronów konkursu. Skład kapituły akceptuje Dyrektor Programu 1 TVP S. A. na wniosek kierownika Redakcji Audycji Rolnych TVP1. Procedurę rozpatrywania zgłoszeń ustala kapituła na swoim posiedzeniu.

7. Dla potrzeb promocji konkursu na antenie Programu 1 TVP S. A. dziennikarze Telewizji Polskiej zrealizują filmowe sylwetki 10 wójtów zakwalifikowanych przez kapitułę do finału konkursu.

8. Tytuł „Wójta roku 2009” oraz nagrody w postaci dyplomu i pamiątkowej statuetki otrzymuje osoba, która uzyska najwięcej głosów w głosowaniu audio-tele. Pozostali finaliści otrzymują równorzędne dyplomy uczestnictwa w finale konkursu.

9. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.

TVP