Niewielkie nakłady inwestycyjne potrzebne do budowy słonecznych kolektorów powietrznych i możliwość wykonania ich we własnym zakresie sprzyjają ich zastosowaniom w rolnictwie. Zapotrzebowanie na ciepło do celów suszenia płodów rolnych występuje w okresie letnim i zgodne jest z największym napromieniowaniem. Przy niewielkich wymaganych przyrostach temperatury powietrza do celów suszarniczych i dużych jego wydatkach, średnie sprawności osiągane przez instalacje mogą sięgać 50% ...