Spotkanie Prezesa ANR z rolnikami

Spotkanie Prezesa ANR z rolnikami

W środę, 14 marca br. w siedzibie Oddziału Terenowego w Szczecinie odbyło się spotkanie kierownictwa Agencji Nieruchomości Rolnych z przedstawicielami Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego Rolników Województwa Zachodniopomorskiego. Jego celem było omówienie postulatów przedstawionych przed miesiącem przez rolników w odniesieniu do zakupu gruntów z Zasobu WRSP oraz sposobów ich finansowania.

Agencję reprezentowali: Leszek Świętochowski, Prezes ANR, Tomasz Ciodyk, Dyrektor Zespołu Gospodarowania Zasobem, Adam Poniewski, Dyrektor OT w Szczecinie, który pełnił także rolę gospodarza spotkania oraz Marek Gil, jego zastępca. Natomiast Międzyzwiązkowemu Komitetowi przewodniczył Edward Kosmala. W spotkaniu uczestniczyli także: Julian Sierpiński, Prezes Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, przedstawiciele Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Szczecinie, Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach oraz władz województwa.

Prezes ANR Leszek Świętochowski zapoznał zebranych z nowymi zasadami sprzedaży nieruchomości rolnych z korzyścią dla rolników indywidualnych zainteresowanych powiększaniem swoich gospodarstw rodzinnych obowiązujące od 5 marca br. Wynika z nich, że Oddziały Terenowe Agencji będą organizowały zdecydowanie więcej przetargów ograniczonych, skierowanych bezpośrednio do rolników indywidualnych.

Ponadto wskazał na możliwość nabywania gruntów przez rolników na zasadach preferencyjnych, do których należy m.in. rozkładanie na raty należności za zakupioną od Agencji nieruchomość. Zasady rozkładania na raty należności oraz ustalenia dotyczące wysokości oprocentowania określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego br. w sprawie szczegółowych warunków rozkładania na raty należności z tytułu sprzedaży nieruchomości z ZWRSP oraz wysokości oprocentowania rozłożonej na raty należności. Prezes Leszek Świętochowski podkreślił, że są to najlepsze w historii warunki nabywania gruntów od Agencji.

Dyskusja, jaka toczyła się przez kilka godzin była rzeczową wymianą poglądów. Rolnicy podkreślali szczególnie specyfikę regionu, w którym gospodarują, a przede wszystkim wskazywali na największą bolączkę, jaką stanowi problem nabywania nieruchomości z Zasobu WRSP na terenie województwa.

Prezes Leszek Świętochowski zachęcał rolników do rozmów i wspólnego rozwiązywania problemów podczas spotkań w gabinetach, a nie na ulicach, deklarując swoją otwartość do dyskusji.