Polska Prezydencja a Wspólna Polityka Rolna

1 lipca 2011 r. Polska objęła Przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej i przez 6 miesięcy będzie nadawać ton w polityce UE. Celem polskiej Prezydencji jest m.in. zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego obywatelom Europy dzięki zreformowanej Wspólnej Polityce Rolnej.

Dopłaty bezpośrednie

Ważnym elementem rozmów nad reformą tej wspólnej polityki będą decyzje dotyczące dopłat bezpośrednich, wsparcia rozwoju obszarów wiejskich oraz polityki jakości produktów rolnych. Rozwiązania dotyczące tych kluczowych spraw będą miały istotne znaczenie dla wyglądu przyszłego rolnictwa europejskiego, które musi odpowiadać globalnym wyzwaniom, dorównywać konkurencji na rynkach światowych oraz przyczynić się do trwałego rozwoju społeczno-ekonomicznego terenów wiejskich. Polskie Przewodnictwo w Radzie UE staje przed koniecznością poszukiwania kompromisu w sprawie nowego systemu dopłat bezpośrednich, który będzie się opierał na sprawiedliwych, a nie historycznych warunkach, oraz podjęcia działań na rzecz usprawnienia Wspólnej Polityki Rolnej.

Rozwój odnawialnych źródeł energii

Polska Prezydencja dużo uwagi poświęci również rozwojowi odnawialnych źródeł energii na terenach wiejskich oraz promocji działań, które będą miały znaczący wpływ na wzrost wykorzystania produktów ubocznych rolnictwa oraz pozostałości przemysłu rolno-spożywczego w wytwarzaniu energii.

Zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego

Jako, że głównym celem prezydencji jest zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego obywatelom Europy, Polska szczególną uwagę przywiązuje do polityki jakości produktów rolnych, w tym przyszłości rynku mleka i przetworów mlecznych, działaniom nad nową strategią Unii dotyczącą zdrowia zwierząt 2007-2013 „Lepiej zapobiegać niż leczyć” oraz Wspólnotową Strategią Zdrowia Roślin.

Polityka Rybacka

Kolejną niezwykle ważną kwestią dla Prezydencji polskiej jest reforma Wspólnej Polityki Rybackiej oraz potrzeba stworzenia takich ram instytucjonalnych zarządzania sektorem rybackim Unii Europejskiej, które sprostają przełowieniu i nadmiernej zdolności połowowej floty. Reforma ma zapewnić zrównoważone i odpowiedzialne zarządzanie gatunkami ryb. Prezydencja poświęci też uwagę ustalaniu kwot połowowych na 2012 r. na Morzu Bałtyckim, Morzu Czarnym i na pozostałych wodach dalekomorskich celem osiągnięcia porozumienia zgodnego z zasadą zrównoważonego rybołówstwa.

Działania na rynku cukru i uzupełnianie dochodów gospodarstw rolnych

Główne zadanie polskiej Prezydencji w kwestii działań na rynku cukru stanowić będzie wypracowanie rozwiązań wspierających i promujących wzrost konkurencyjności i innowacyjności unijnego rolnictwa przy zachowaniu instrumentów WPR, które tworzą siatkę bezpieczeństwa i dają gwarancję zaopatrzenia ludności Unii Europejskiej w żywność.

Kolejna kwestia Prezydencji to dążenie do tego, aby sektor rolny wciąż zapewniał lub uzupełniał dochody gospodarstw domowych położonych w regionach oddalonych od aglomeracji. Istotne jest zapewnienie mechanizmów, które będą stabilizowały dochodowość realizowanej produkcji rolnej.

W czasie 6 miesięcy Prezydencji polskiej kontynuowane będą prace rozpoczęte przez prezydencję wcześniejszą (węgierską) nad propozycją legislacyjną odnoszącą się do zmiany rozporządzenia nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące poszczególnych produktów rolnych (rozp. o jednolitej wspólnej organizacji rynku). Dotyczy to dostosowania do Traktatu z Lizbony. W połowie października 2011 roku Komisja Europejska przedstawi pakiet legislacyjny określający zasady regulacji rynków rolnych po roku 2012.

Współczesny kształt zasad funkcjonowania rynku cukru będzie obowiązywał do roku gospodarczego 2014/2015. 18 listopada 2010 r. Komisja Europejska przyjęła Komunikat Wspólnej Polityki Rolnej do 2020 r., który brzmi: Sprostać wyzwaniom przyszłości związanym z żywnością, zasobami naturalnymi oraz aspektami terytorialnymi. Opublikowanie tego dokumentu rozpoczęło formalny proces międzyinstytucjonalnych konsultacji dotyczących reformy Wspólnej Polityki Rolnej, na podstawie, których KE przygotowuje właściwe propozycje legislacyjne.

Za czym opowiada się Polska?

Polska chce utrzymać m.in. system kwotowania produkcji cukru co najmniej do 2020 r. Utrzymanie kwotowania produkcji cukru oraz izoglukozy odpowiednio zabezpieczy rynek unijny przed koncentracją produkcji w kilku krajach o dogodnych warunkach do uprawy buraków cukrowych oraz dobrze rozwiniętym przetwórstwie tego surowca, dysponującym wolnymi mocami produkcyjnymi. Strona polska uważa, że system kwot nie powinien przewidywać ich transferu między krajami UE. Należy zlikwidować opłatę produkcyjną istniejącą w tym sektorze lub przeznaczać gromadzone z tytułu tej opłaty środki na realizację działań poprawiających jego konkurencyjność i innowacyjność.

Oprac. Aleksandra Szymańska CBR Rolniczy Magazyn Elektroniczny