Od 1 września rolnicy mogą starać się o renty strukturalne

Od 1 września br. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie rent strukturalnych. Będzie je mogło dostać ok. 6 tys. rolników. Jest to ostatni nabór w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Wnioski o renty będzie można składać w biurach powiatowych Agencji od 1 do 30 września tego roku. O ich przyznaniu nie będzie decydowała kolejność złożonych wniosków, ale liczba punktów rankingowych.

Najwyżej będą punktowane wnioski, dotyczące przekazania następcom gospodarstw o największej powierzchni użytków rolnych oraz takie wnioski, które przyczynią się do powstania – po połączeniu – znacznie większych gospodarstw. Oznacza to, że największe szanse na otrzymanie renty strukturalnej mają rolnicy pozbywający się dużych gospodarstw.

O renty strukturalne mogą ubiegać się osoby, które ukończyły 55 lat, lecz nie osiągnęły wieku emerytalnego. Warunkiem jest, aby rolnik zajmował się rolnictwem nieprzerwanie przez co najmniej 10 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku i w tym okresie oraz w dniu złożenia wniosku był ubezpieczony w KRUS. Ponadto nie może on zalegać z opłacaniem składek ubezpieczeniowych. Wnioskodawca musi być też zarejestrowany w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako producent rolny.

Gospodarstwo rolne przeznaczone do przekazania następcy powinno mieć co najmniej 3 hektary użytków rolnych, dotyczy to województw: małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego, a w pozostałych województwach minimum – 6 hektarów. Powierzchnia gospodarstwa, które powstanie po przejęciu gruntów, nie może być mniejsza niż średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego w kraju (obecnie 10,15 ha).

Natomiast, jeśli rolnik oddaje gospodarstwo większe niż 10 ha na powiększenie innego, to wielkość docelowego gospodarstwa musi być o co najmniej 10 proc. większa od gospodarstwa przekazywanego. Czyli np. jeżeli rolnik przekazuje 20 ha, to nowe gospodarstwo musi mieć nie mniej niż 22 ha.

Wnioskujący o rentę strukturalną oraz jego małżonek powinni przekazać wszystkie użytki rolne, stanowiące zarówno ich współwłasność jak i własność odrębną. Mogą jednak pozostawić sobie łącznie do 0,5 ha użytków rolnych wraz z siedliskiem i prowadzić tam działalność rolniczą, służącą wyłącznie zaspokajaniu potrzeb własnych oraz osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

Przekazanie gospodarstwo musi się odbyć poprzez przeniesienie jego własności na rzecz jednego rolnika, który posiada już gospodarstwo rolne bądź na następcę – osobę mającą poniżej 40 lat, która rozpocznie prowadzenie działalności rolniczej po raz pierwszy z dniem przejęcia gospodarstwa rolnego od rolnika ubiegającego się o rentę strukturalną. Ponadto, osobie tej powinna zostać wypłacona premia dla młodych rolników przed dniem wydania przekazującemu gospodarstwo rolne decyzji o przyznaniu renty strukturalnej.

Przejmujący gospodarstwo rolne powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe do prowadzenia działalności rolniczej. W przypadku gdy dostanie je następca, który nie ma kwalifikacji, musi takie umiejętności zdobyć w ciągu 3 lat.

Podstawowa wysokość renty strukturalnej wynosi 1013 zł. Zostanie ona zwiększona o 676 zł, jeżeli wnioskodawca jest w związku małżeńskim, a oboje małżonkowie spełniają wszystkie warunki dla przyznania renty strukturalnej. Możliwe jest ponadto zwiększenie renty o kolejne 102 zł, jeśli przekazane gospodarstwo ma więcej niż 10 ha, a osoba, która je otrzyma – mniej niż 40 lat.

Renta strukturalna wypłacana będzie co miesiąc, od chwili przekazania gospodarstwa i zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej, jednakże nie dłużej niż do ukończenia przez rolnika (także kobietę) 65. roku życia.

PAP