Komunikat Prezesa ARiMR Tomasza Kołodzieja w sprawie naboru wniosków w ramach działania "Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności" finansowanego z PROW 2007-2013

Zgodnie z § 5 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. nr 20, poz. 119 z późniejszymi zmianami), informuję, że zapotrzebowanie na środki, wynikające z 4582 wniosków o pomoc finansową złożonych do 17 lipca br. w skali kraju wynosi 24 971 510 zł.

Limit środków przewidzianych na to działanie w całym okresie wdrażania PROW 2007 – 2013 wynosi 100 mln euro.

Tomasz Kołodziej – Prezes ARiMR