Dostępne kredyty dla rolników poszkodowanych przez tegoroczne powodzie

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki wydał w lipcu trzy zgody na uruchomienie przez ARiMR kredytów klęskowych. Na tej podstawie Agencja upoważniła banki, z którymi ma podpisane umowy do rozpoczęcia procedur przyznawania tych kredytów rolnikom poszkodowanym przez tegoroczne powodzie, podtopienia gruntów i ulewy. Dotyczy to gmin w województwach dolnośląskim, podkarpackim i świętokrzyskim, gdzie komisje powołane przez wojewodów oszacowały już straty spowodowane przez te klęski żywiołowe. Wnioski o uruchomienie kredytów klęskowych złożyli do ministra rolnictwa wojewodowie.

Spośród wydanych w lipcu przez ministra rolnictwa trzech zgód jedna, dotycząca woj. podkarpackiego pozwala na udzielenie kredytów klęskowych 145 rolnikom, którym ostatnie powodzie zniszczyły uprawy na blisko 750 ha, a straty tam powstałe komisja powołana przez wojewodę oszacowała na ok. 1,5 mln zł. Druga zgoda wydana dla woj. dolnośląskiego pozwala na udzielenie kredytów klęskowych 5 gospodarstwom, w których tegoroczna powódź zniszczyła uprawy na ponad 148 ha, powodując straty przekraczające 300 tys. zł. Trzecia zgoda dla woj. świętokrzyskiego pozwala na przyznanie kredytów klęskowych 6 gospodarstwom, gdzie ulewy zniszczyły ponad 16 ha upraw, a straty wynoszą blisko 120 tys. zł.

Dostępne są dwie linie, w ramach których można uzyskać kredyt klęskowy z dopłatą ARiMR do jego oprocentowania. Jedna z nich to inwestycyjny kredyt klęskowy (linia nKL01), który może zostać przeznaczony m. in. na sfinansowanie odbudowy lub wykonanie remontów zniszczonych lub uszkodzonych budynków inwentarskich, magazynowo-składowych, szklarni, pomieszczeń socjalnych i innych budynków i budowli służących do produkcji, a także na remont lub zakup (w miejsce zniszczonych) ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych, zakup kwalifikowanego materiału szkółkarskiego na odtworzenie sadu i zakup stada podstawowego inwentarza żywego.

Druga linia dotyczy obrotowego kredytu klęskowego (linia nKL02). Z takiego kredytu można sfinansować zakup rzeczowych środków obrotowych do produkcji rolnej np.: nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, paliwa, inwentarza żywego, pasz i materiałów opałowych.

Rolnik do wniosku, składanego w banku w sprawie przyznania kredytu klęskowego, musi dołączyć opinię komisji, która oszacowała straty powstałe w jego gospodarstwie. W przypadku, gdy rolnik stara się o uzyskanie kredytu inwestycyjnego z dopłatą ARiMR powinien przygotować plan inwestycji i złożyć go w banku współpracującym z Agencją wraz z wnioskiem o kredyt oraz kompletem dokumentów wymaganych przez bank. Decyzję o udzieleniu kredytu podejmuje bank.

Kwota kredytu nie może przekroczyć wartości odtworzeniowej środków trwałych (linia nKL01) lub kosztów niezbędnych na wznowienie produkcji po klęsce oraz wielkości szkód w uprawach rolnych lub w stadzie zwierząt gospodarskich, oszacowanych przez Komisję powołaną przez wojewodę, tj. nie może przekroczyć kwoty obniżenia dochodu, wynikającej z opinii wojewody (linia nKL02), i jednocześnie nie może wynieść więcej niż 4 mln zł na wznowienie produkcji w gospodarstwie rolnym lub 8 mln zł na wznowienie produkcji w dziale specjalnym produkcji rolnej.

Kredyt z linii nKL01 może zostać udzielony na 8 lat (5 lat – w przypadku zakupu kwalifikowanego materiału szkółkarskiego na odtworzenie sadu), a kredyt z linii nKL02 na 4 lata. Istnieje możliwość zastosowania dwuletniej karencji w spłacie kredytu.

Oprocentowanie kredytów klęskowych płacone przez kredytobiorcę nie może być niższe niż 2% w skali roku. Wysokość pomocy Agencji w przypadku kredytu z linii nKL01 nie może przekraczać 80% wartości odtworzeniowej środków trwałych wskazanej w opinii Wojewody (90%, gdy gospodarstwo położone jest na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania – ONW, obszarach NATURA 2000 i związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej), a w przypadku kredytu z linii nKL02 nie więcej niż 80% lub odpowiednio 90% kwoty obniżenia dochodu wynikającej z opinii wojewody.

Wspieranie przedsięwzięć związanych ze wznowieniem produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, realizowane jest przez ARiMR za pośrednictwem banków na podstawie zawartych z nimi umów. Umowy o współpracy z ARiMR podpisało osiem banków. Są to:

  • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.,
  • Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.,
  • Mazowiecki Bank Regionalny S.A.,
  • SGB Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.,
  • Bank BPH Spółka Akcyjna,
  • ING Bank Śląski S.A.,
  • Bank Zachodni WBK S.A.
  • Bank Polska Kasa Opieki S.A.

O kredyty preferencyjne można ubiegać się w placówkach tych banków, a także w bankach spółdzielczych zrzeszonych w BPS S.A., SGB GBW S.A., i MR Bank S.A. W ustawie budżetowej na 2009 rok zarezerwowane zostały środki na dopłaty do oprocentowania kredytów klęskowych. Warunkiem udzielenia kredytów jest posiadanie przez banki limitów środków. Agencja przyznaje bankom limity na ich pisemne wnioski.

Departament Komunikacji Społecznej