„Odpady szkodliwe i niebezpieczne” – wyniki konsumenckiego badania

„Odpady szkodliwe i niebezpieczne” - wyniki konsumenckiego badania

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin opublikowało wyniki konsumenckiego badania „Odpady szkodliwe i niebezpieczne”. Badanie to miało na celu sprawdzenie, czy Polacy właściwie postępują z opakowaniami po niebezpiecznych środkach oraz szkodliwych odpadach. 

Osoby gromadzące niebezpieczne dla środowiska odpady w ciągu ostatniego roku w większości deklarują, że oddały je do właściwych punktów zbiórki. Największy odsetek takich deklaracji pojawia się w przypadku elektrośmieci (80%), najmniejszy w przypadku opakowań po środkach ochrony roślin, nawozach i produktach biobójczych (67%).

Odpady szkodliwe i niebezpieczne – najpopularniejsze są elektrośmieci

Około 55% badanych wymieniło posiadanie elektrośmieci oraz przeterminowanych leków. Co ciekawe, z ekspertyz wynika, że kobiety znacznie częściej niż mężczyźni oddają odpady szkodliwe i niebezpieczne do odpowiednich punktów zbiórki. Dotyczy to zarówno przeterminowanych lekarstw, elektrośmieci, jak i opakowań po środkach ochrony roślin oraz po środkach niebezpiecznych i trujących takich jak farby czy też koncentraty.

Badanie wykazało także, że najmniej rozpowszechnione jest oddawanie odpadów do specjalnych punktów zbiórki wśród najmłodszych ankietowanych w wieku 18-24 lat. W przypadku środków ochrony roślin jedynie 36% spośród tej grupy deklaruje, że oddaje je do odpowiednich punktów zbiórki, a przeterminowane leki oddaje jedynie 41% z nich.

Odpady niebezpieczne stanowią zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi i środowiska. W związku z tym bardzo ważne jest, aby pozbywać się ich we właściwy sposób, wskazany przez ustawodawcę. Wyniki badania pokazują jak ważna jest ciągła edukacja w zakresie właściwego postępowania z tego typu odpadami oraz kształtowania postaw przyjaznych środowisku – powiedział Marcin Mucha, dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin.

Kwestie związane z opakowaniami i odpadami opakowaniowymi regulują w Polsce przepisy krajowe i unijne. Są to między innymi ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, ustawa o odpadach, ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Minister Środowiska prowadzi katalog odpadów wraz z listą odpadów niebezpiecznych, które są oznakowane indeksem górnym w postaci gwiazdki przy ich numerze katalogowym.

Odpady szkodliwe i niebezpieczne – zasady segregacji

Na opakowaniach po środkach ochrony roślin szukajmy charakterystycznych piktogramów informujących, że dany środek jest toksyczny. Opakowania po środkach toksycznych zwracajmy do sklepów sprzedających środki ochrony roślin.

Inne szkodliwe odpady powinniśmy oddawać do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub mobilnych punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych, funkcjonujących w niektórych gminach.

Kolejne miejsca, które przyjmują wybrane grupy odpadów niebezpiecznych to: apteki, sklepy i hurtownie RTV i AGD, szkoły, przedszkola, urzędy gmin, czy warsztaty samochodowe (zużyte akumulatory). Informacje o wszystkich miejscach do których możemy oddać odpady powinny znaleźć się na stronie www danej gminy.

W przypadku, gdy nie jesteśmy w stanie od razu oddać powstałych odpadów, pamiętajmy o tym, aby przechowywać je osobno, w suchych, nieoświetlonych miejscach i co ważne – niedostępnych dla dzieci.

źródło: materiały prasowe