MSWiA: od 1990 r. 23 tys. zezwoleń dla cudzoziemców na kupno gruntów

W latach 1990-2008 cudzoziemcy uzyskali 23 tys. zezwoleń na nabycie gruntów o łącznej powierzchni ponad 45 tys. hektarów – wynika z informacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, przedstawionej w Sejmie.

Zgodnie z ustawą, nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga zezwolenia, które wydawane jest przez ministra spraw wewnętrznych i administracji, jeżeli sprzeciwu nie wniesie minister obrony narodowej, a w przypadku nieruchomości rolnych, jeżeli sprzeciwu nie wniesie również minister rolnictwa i rozwoju wsi.

Informację w Sejmie przedstawił wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Zbigniew Sosnowski. Jak powiedział, w 2008 roku nie odnotowano gwałtownego spadku lub wzrostu zainteresowania nabywaniem nieruchomości w Polsce. „Po znacznym wzroście w 2006 r., (…) tendencje w nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców utrzymują się na stabilnym poziomie” – dodał.

Jak wynika z informacji, w 2008 r. cudzoziemcy uzyskali łącznie 514 zezwoleń na nabycie gruntów o łącznej powierzchni ponad 1280 hektarów. Z tego 307 zezwoleń dotyczyło nieruchomości rolnych oraz leśnych, a 36 zezwoleń dotyczyło wyłącznie nieruchomości leśnych.

Najwięcej zezwoleń uzyskali obywatele Niemiec (112 zezwoleń, które łącznie dotyczyły 196 ha), Holandii (57 zezwoleń na 466 ha) oraz Ukrainy (33 zezwolenia na 10 ha).

W 2008 r. szef MSWiA wydał 160 decyzji odmownych. Przyczynami odmowy były najczęściej: niewykazanie przez cudzoziemca, że „zachodzą okoliczności uzasadniające jego trwałe więzi z Polską”, niedostarczenie przez cudzoziemca wymaganych dokumentów, sprzeciw ministra rolnictwa (45 decyzji odmownych, co stanowi ok. 28 proc. wszystkich decyzji odmownych).

W zeszłym roku cudzoziemcy uzyskali 52 zezwolenia szefa MSWiA na nabycie mieszkań położonych w strefie nadgranicznej oraz lokali użytkowych o łącznej powierzchni ponad 3,7 tys. mkw. (51 zezwoleń wydano na rzecz osób fizycznych, a jedno zezwolenie dla osoby prawnej).

Ponadto w 2008 roku cudzoziemcy uzyskali 14 zezwoleń na nabycie udziałów i akcji w spółkach będących właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym nieruchomości w Polsce (13 zezwoleń dotyczyło nabycia udziałów i akcji w spółkach posiadających 38 ha nieruchomości na terenie Polski, a jedno zezwolenie na nabycie udziałów w spółce posiadającej lokale).

W ubiegłym roku zarejestrowano ponad 200 transakcji nabycia przez cudzoziemców akcji i udziałów w spółkach, będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, dotyczących nieruchomości o powierzchni ponad 7 tys. ha. Z tego 65 transakcji zostało zawartych z naruszeniem przepisów ustawy. Według MSWiA w sądach cywilnych zapadło 25 wyroków, w tym 19 orzeczeń dotyczyło spraw wszczętych we wcześniejszych latach.

PAP