Konsultacje społeczne dotyczące kształtu płatności bezpośrednich w Polsce w latach 2015-2020

Konsultacje społeczne dotyczące kształtu płatności bezpośrednich w Polsce w latach 2015-2020

Nowa zreformowana Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej na lata 2014-2020 zawiera nowy sposób podejścia do systemu wsparcia bezpośredniego udzielanego rolnikom i przewiduje zdecydowanie mocniejsze wspieranie rolników rozwojowych. Nowy system dopłat wejdzie w życie od 2015 roku.

W związku z tym nasze Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi proponuje między innymi wdrożenie dodatkowych płatności dla rolników, dzięki wykorzystaniu na ten cel środków przesuniętych z II-go filaru WPR (25%). To dodatkowe wsparcie byłoby skierowane do grupy gospodarstw mających średniej wielkości powierzchnie areału. Pozwoli to zwiększyć dochody osiągane przez te gospodarstwa. Jest to potrzebne, gdyż do tej pory nie osiągają one takich korzyści jak gospodarstwa największe, bo skala ich produkcji jest mniejsza, ale także mają one szanse na trwały rozwój i utrzymanie się w grupie gospodarstw produkujących na rynek i, zarówno ze względów gospodarczych jak i społecznych, wzmocnienie ich kondycji jest korzystne.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiło rolnikom trzy możliwe warianty wdrożenia dodatkowych płatności. W każdym z nich płatność, do wszystkich kwalifikujących się do dopłat gruntów, nie będzie mniejsza niż 184 EUR/ha. To by oznaczało, że dzięki przesunięciu 25% środków z drugiego filara WPR na rzecz dopłat, wzrosłyby one średnio o 2 euro do każdego hektara, w stosunku do średniej wysokości dopłat, która wynika z wysokości budżetu na dopłaty przyznanego nam przez UE w ramach I filara. Wzrost wysokości wsparcia otrzymywanego przez rolników, będzie różny, bo będzie zależał od przyjętego rozwiązania, ale jak wynika z przeprowadzonych symulacji w jednym z proponowanych wariantów stawka dopłaty może wynieść aż 246 euro za hektar.

Oprócz tego rolnicy, którzy zdecydują się na zwiększenie towarowości swoich gospodarstw będą mogli dodatkowo skorzystać z nowych form płatności do produkcji, zwiększając tym samym swoje dochody. Na dopłaty powiązane z produkcją resort rolnictwa proponuje skierować 15% środków przeznaczonych na płatności bezpośrednie. O większe powiązanie wsparcia udzielanego rolnikom z produkcją od dawna zabiegało wielu ekonomistów, zwłaszcza niezwiązanych z rolnictwem, którzy wskazywali, że wypłacane dopłaty w zbyt wielu wypadkach mają charakter socjalny.

Nowy system dopłat bezpośrednich przewiduje też wypłacanie wyższego wsparcia młodym rolnikom i uproszczenie zasada przekazywania ich małym gospodarstwom rolnym. System wsparcia bezpośredniego będzie komplementarny ze wsparciem udzielanym rolnikom z PROW na lata 2014-2020.

Ministerstwo postanowiło, że ostateczne decyzje w sprawie całego systemu dopłat bezpośrednich zostaną poprzedzone procesem konsultacji społecznych, które potrwają do 11 lipca br. Resort prosi o przekazywanie opinii i sugestii, szczególnie ze środowisk rolniczych, na mailowy adres: konsultacje.platnosci@minrol.gov.pl.

Zapewnia przy tym, że otrzymane opinie i uwagi będą uwzględnione przy podejmowaniu ostatecznych rozstrzygnięć w tym zakresie.

Szczegółowe omówienie proponowanego, przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, systemu płatności bezpośrednich który ma obowiązywać w latach 2015-2020 zamieszczamy poniżej.

SYSTEM PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH W POLSCE W LATACH 2015-2020 – projekt do konsultacji – (pdf 1,01 MB)