W ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej przewidziane jest wsparcie finansowe działań prowadzonych na terenie państw członkowskich Wspólnoty w ramach mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich”. Celem wsparcia jest poprawa jakości miodu oraz wzmocnienie poszczególnych ogniw związanych z produkcją i zbytem produktów pszczelich, a w dalszej perspektywie na stopniowa i trwała poprawa warunków w sektorze pszczelarskim. ...