Plonowanie roślin zależy od wielu czynników. Można je podzielić na dwie podstawowe grupy: czynniki siedliskowe, na które wpływ rolnika jest ograniczony oraz na czynniki antropogeniczne, które są przez niego kształtowane. Ta grupa czynników jest efektem świadomego działania człowieka i ma duży wpływ na plonowanie roślin. Intensyfikacja produkcji rolnej pociąga za sobą konieczność pozyskiwania pasz o wysokiej jakości przy jednoczesnym zapewnieniu ...