W dniu dzisiejszym wchodzą w życie zmiany do przepisów wspólnotowych dotyczące norm jakości handlowej dla owoców i warzyw zawarte w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1221/2008 z dnia 5 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw w zakresie norm ...