Środki na młodego rolnika z kopert wojewódzkich

Środki na młodego rolnika z kopert wojewódzkich

Podczas XIII Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, które miało miejsce w dniu 28 maja 2014 r., przedstawiciele samorządu rolniczego z m.in. województwa małopolskiego, świętokrzyskiego zwrócili uwagę, że w ostatnim naborze wniosków na działanie „Ułatwianie startu młodym rolnikom” w ramach PROW 2007-2013 młodzi rolnicy z mniejszych województw nie mogli skorzystać z tej formy wsparcia.

Dlatego też, w celu uniknięcia takiej sytuacji w przyszłości oraz realizując wniosek zgłoszony podczas XIII Posiedzenia KRIR, 18 czerwca 2014 r. Zarząd KRIR wystąpił do MRiRW z propozycją, aby w przyszłej perspektywie finansowej środki na działanie „Ułatwianie startu młodym rolnikom” były dzielone w ramach kopert wojewódzkich, a nie w ramach konkursu krajowego.

W innym przypadku w województwach o rozdrobnionej strukturze, przy kopercie krajowej oraz konkursie krajowym, młodzi rolnicy z tych województw będą mieli w dalszym ciągu utrudniony dostęp do środków na w/w działanie.

Katarzyna Kuznowicz