Rozporządzanie w sprawie oznakowania zwierząt gospodarskich

Minister Marek Sawicki podpisał dziś rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu oznakowania bydła, owiec i kóz oraz świń, określenia wzorów znaków identyfikacyjnych oraz wymagań i warunków technicznych kolczyków dla zwierząt gospodarskich.

Wprowadzone zmiany mają na celu:

1) zobowiązanie producentów kolczyków do umieszczania na kolczykach dla bydła kodu kreskowego, odzwierciedlającego cyfry znajdujące się w numerze identyfikacyjnym zwierzęcia gospodarskiego,

2) umożliwienie zastosowania w kolczykach dla owiec i kóz zawierających elektroniczne identyfikatory znaków określających numer identyfikacyjny zwierzęcia o wysokości nie mniejszej niż 3 mm,

3) umożliwienie wprowadzenia na rynek i stosowania kolczyków dla bydła zawierających elektroniczne identyfikatory. Należy jednak podkreślić, że zastosowanie do identyfikacji bydła kolczyków zawierających dodatkowo elektroniczny identyfikator, do czasu opracowania odpowiednich aktów prawa Unii Europejskiej regulujących tę kwestię, jest dobrowolne dla posiadaczy bydła, a podstawę identyfikacji bydła nadal stanowią kolczyki niezawierające elektronicznych identyfikatorów.

Jednocześnie proponuje się, aby elektroniczne identyfikatory stosowane do oznakowania bydła spełniały te same parametry techniczne, jakie zostały określone do elektronicznych identyfikatorów stosowanych do oznakowania owiec, kóz i koniowatych. Parametry te zostały określone w art. 2 lit b rozporządzenia Komisji (WE) nr 504/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. wykonującego dyrektywy Rady 90/426/EWG i 90/427/EWG w odniesieniu do metod identyfikacji koniowatych (Dz. Urz. UE L 149 z 07.06.2008, str. 3) oraz w części A pkt 6 załącznika do rozporządzenia Rady (WE) nr 21/2004 z dnia 17 grudnia 2003 r. ustanawiającego system identyfikacji i rejestrowania owiec i kóz oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 i dyrektywy 92/102/EWG i 64/432/EWG (Dz. Urz. UE L 5 z 09.01.2004, str. 8, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 3, t. 42, str. 56);

4) umożliwienie wprowadzenia na rynek i stosowania kolczyków wyposażonych w części w trzpień zakończony elementem tnącym, pozwalającym na pobór fragmentu tkanki z małżowiny usznej zwierzęcia. Kolczyki takie będą mogły mieć zastosowanie w przypadku, gdy niezbędne jest wykonanie badania DNA danego zwierzęcia w celu potwierdzenia jego pochodzenia.

Rozporządzenie zostało skierowane do publikacji i wejdzie w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.