Rozliczenie podatku dochodowego emeryta lub rencisty za 2009 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r., Nr 14, poz. 176, ze zm.), zwanej dalej ustawą, właściwe jednostki organizacyjne KRUS, jako płatnicy, obowiązane są pobierać, co miesiąc, zaliczki na podatek dochodowy od wypłacanych emerytur i rent.

W 2009 r. KRUS potrącała zaliczki na podatek dochodowy w kwocie równej 18% dochodu uzyskanego przez emeryta lub rencistę w danym miesiącu (jeżeli dochód uzyskany od początku roku w KRUS nie przekroczył kwoty 85.528 zł) minus kwota 46 zł 33 gr (tzw. ulga w zaliczce).

W myśl natomiast art. 34 ust. 7 i 8 ustawy organy rentowe (w tym również KRUS) obowiązane są do końca lutego, po upływie każdego roku podatkowego – sporządzić i przekazać emerytowi/renciście, stosowny formularz PIT.

Zatem w terminie do dnia 28 lutego 2010 r. KRUS przekaże wszystkim emerytom i rencistom formularz PIT-40A (roczne obliczenie podatku przez organ rentowy) lub PIT-11A (informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego).

Dane podatkowe emeryta/rencisty zawarte na formularzach PIT w tym samym terminie, co do emeryta/rencisty, KRUS przekaże również do urzędu skarbowego właściwego wg miejsca zamieszkania emeryta lub rencisty w ostatnim dniu roku podatkowego, a w przypadku osób mieszkających za granicą, do urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

W zdecydowanej większości przypadków KRUS rozliczy podatek dochodowy za emeryta lub rencistę i wystawi formularz PIT-40A.

Jeżeli emeryt/rencista otrzyma z KRUS PIT-40A i poza emeryturą lub rentą wypłacaną z tego organu rentowego w 2009r. nie osiągał innego przychodu, który zgodnie z ustawą podatkową podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (dochód z gospodarstwa rolnego nie wchodzi do tego przychodu), to emeryt lub rencista nie ma obowiązku składania w urzędzie skarbowym dodatkowego zeznania podatkowego. Podatek obliczony przez KRUS będzie podatkiem należnym emeryta/rencisty za rok 2009.

Jednakże KRUS nie rozliczy podatku dochodowego emeryta/rencisty za 2009 r., gdy:

  1. emeryturę lub rentę wypłacała w ciągu 2009r. więcej niż jedna jednostka organizacyjna KRUS (np. emeryt/rencista zmienił miejsce zamieszkania i wypłatę emerytury/renty podjęła inna jednostka organizacyjna KRUS),
  2. emeryturę lub rentę wypłacała jednostka organizacyjna KRUS, a następnie jednostka organizacyjna ZUS lub odwrotnie,
  3. realizowano w danym roku podatkowym ulgę podatkową udzieloną przez urząd skarbowy,
  4. obniżano w danym roku podatkowym wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy w związku ze złożonym przez emeryta lub rencistę oświadczeniem o wspólnym opodatkowaniu dochodów z małżonkiem lub w sposób przewidziany  dla osób samotnie wychowujących dzieci (chyba że takie oświadczenie emeryt lub rencista wycofał w danym roku podatkowym).

Jeżeli wystąpi chociaż jedna z podanych wyżej sytuacji, KRUS przekaże emerytowi/renciście formularz PIT-11A i wówczas emeryt lub rencista musi bezwzględnie sam złożyć zeznanie podatkowe we właściwym urzędzie skarbowym (formularz PIT-36 lub PIT-37), w terminie do 30 kwietnia 2010 roku.

Roczne obliczenie podatku dochodowego przez KRUS (otrzymanie formularza PIT-40A) nie oznacza, że emeryt lub rencista nie może rozliczyć podatku sam w urzędzie skarbowym.

Jeżeli emeryt (rencista) stwierdzi, że korzystniejsze dla niego będzie rozliczenie podatku z małżonkiem lub dzieckiem (w przypadku osób samotnych) – sam składa zeznanie podatkowe (formularz PIT-36 lub PIT-37) we właściwym urzędzie skarbowym w terminie do 30 kwietnia 2010 roku. Zeznania takie składają również emeryci/renciści, którzy:

  • chcą skorzystać z ulg podatkowych określonych w ustawie (np. z tytułu wychowywania dzieci, z tytułu poniesienia wydatków na cele rehabilitacyjne, z tytułu dokonania darowizny pieniężnej na rzecz organizacji pożytku publicznego) lub
  • chcą wnioskować o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.

Jednocześnie Kasa zwraca uwagę, że podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009r. nie płacą osoby (w tym emeryci/renciści), których roczny przychód, podlegający opodatkowaniu nie przekroczył w 2009 r. kwoty 3.091 zł.

Uwaga!

Podatnicy, którzy zamierzają skorzystać z odliczenia od podatku ulgi z tytułu wychowywania dzieci – obowiązani są do samodzielnego złożenia zeznania podatkowego w urzędzie skarbowym (niezależnie od tego, czy od organu rentowego otrzymają PIT-40A czy PIT-11A).

Rozliczając podatek dochodowy emeryta lub rencisty za 2009 r. KRUS, podobnie jak inne organy rentowe, nie uwzględnia w rocznym rozliczeniu podatkowym ulgi z tytułu wychowywania dzieci.