Przepisy higieniczno – sanitarne w gospodarstwie agroturystycznym

Ustawa o usługach turystycznych nakazuje kwaterodawcom przestrzeganie minimalnych wymagań sanitarnych, jednak podaje jedynie wymagania pod względem wyposażenia (powierzchnia pokoi, maksymalna ilość osób przypadająca na łazienkę, wyposażenie łazienek i pokoi) oraz podaje jaki dokument potwierdza przestrzeganie tych przepisów. Przestrzeganie wymagań sanitarnych nadzoruje właściwy miejscowo Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny.

W ustawie o usługach turystycznych brak jest bardziej szczegółowych informacji na temat elementów ewentualnych kontroli dokonywanych przez SANEPID.

Państwowa Inspekcja Sanitarna zgodnie z art. 26.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 1998 nr 90, poz. 575 z późn. zmianami) ma prawo wstępu do mieszkań w razie podejrzenia lub stwierdzenia choroby zakaźnej, zagrożenia zdrowia czynnikami środowiskowymi a także jeżeli w mieszkaniu jest lub ma być prowadzona działalność produkcyjna lub usługowa.

 • Najważniejsze elementy kontroli Inspekcji Sanitarnej:
 • badanie wody na okoliczność przydatności do spożycia (Dz.U. z 2002 nr 203, poz. 1718), Wymagania, jakie musi spełniać woda przeznaczona do spożycia, są opisane w dyrektywie nr 80/788/EEC z dnia 15 czerwca 1980 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do konsumpcji przez ludzi,
 • prawidłowość usuwania ścieków z gospodarstwa,
 • prawidłowość postępowania z odpadami komunalnymi,
 • ogólny ład i porządek w obiekcie i jego otoczeniu,
 • procedura prania bielizny pościelowej, drogi obiegu bielizny, gromadzenia brudnej i magazynowania czystej,
 • stan wyposażenia i „obłożenie” węzłów higieniczno – sanitarnych,
 • dostępność środków higieny (mydło, papier toaletowy),
 • dezynfekcja sanitariatów,
 • magazynowanie środków czystości i dezynfekcyjnych oraz sprzętu porządkowego,
 • obecność w obiekcie owadów i gryzoni,
 • dostępność apteczki pierwszej pomocy,
 • dokumentacja zdrowotna obsługujących gości,
 • dezynfekcja koców, kołder i poduszek środkiem działającym na bakterie, wirusy, grzyby i prątki gruźlicy – profilaktycznie raz w roku i każdorazowo w przypadku stwierdzenia zabrudzeń wydzielinami ludzkimi.

W związku z koniecznością zakupu właściwego środka, umiejętnością sporządzania odpowiedniego roztworu i posiadaniem sprzętu do przeprowadzania zabiegów wskazane jest, aby dezynfekcję koców, kołder i poduszek przeprowadzała wyspecjalizowana firma. Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. 1998 r. nr 90, poz. 575 z późn. zmianami) za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Inspekcji Sanitarnej w związku ze sprawowanym nadzorem pobiera się opłaty w wysokości kosztów ich wykonania. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. nr 20, poz. 193) dokładnie określa sposób ustalania wysokości opłat za badania i inne czynności wykonywane prze organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.