Biomasa to substancja organiczna pochodzenia roślinnego, powstająca poprzez fotosyntezę. Do biomasy zaliczamy również odpady z produkcji zwierzęcej oraz gospodarki komunalnej i niektórych procesów produkcyjnych. Biomasa może służyć jako paliwo w procesie spalania. ...

Pojęcie drewno energetyczne obejmuje wszystkie paliwa bioenergetyczne uzyskiwane bezpośrednio i pośrednio z lasów w formie drewna, kory, igieł i liści, nie poddanych obróbce chemicznej, jak również np. z rozbiórki domów lub z odpadów budowlanych. ...

Deficyt biomasy można znacznie ograniczyć poprzez zmianę podejścia do tradycyjnych gatunków uprawnych. Oprócz plonu głównego mogą one być również wykorzystywane dla celów energetycznych. Niewątpliwą korzyścią jest to, że w celu pozyskania biomasy nie trzeba ponosić dodatkowych kosztów związanych z założeniem nowej plantacji, a do zbioru można wykorzystać tradycyjne maszyny i urządzenia rolnicze. ...

Owca uhruska – to odmiana polskich owiec nizinnych, o użytkowaniu mięsnym i wełnistym. Rasa bezroga, masa ciała tryków wynosi 100 kg, a maciorek około 65 kg. ...

Pod pojęciem roślin energetycznych rozumie się takie rośliny, które uzyskują duże przyrosty biomasy w relatywnie krótkim okresie czasu. Tendencje rozwoju energetyki obserwowane na przełomie wieków pozwalają na postawienie tezy, iż konwencjonalne źródła energii przyczyniają się do w dużym stopniu do degradacji środowiska przyrodniczego i dlatego konieczna jest zmiana systemów wytwarzania energii i odstąpienie od surowców kopalnych na rzecz odnawialnych. ...

Określenie to odnosi się do plantacji drzewa twardego, rosnącego szybko w początkowej fazie wzrostu oraz mogącego rozmnażać się przez sadzonki oraz pędy. Zbiór biomasy odbywa się w kilkuletnich cyklach. ...

Topinambur (słonecznik bulwiasty) Helianthus tuberosus L. – to bylina pochodząca z Ameryki Północnej, blisko spokrewniona ze słonecznikiem zwyczajnym. Łodygi o średnicy 3 cm, dorastają do 2-4 m wysokości. Wytwarza podziemne rozłogi, na końcach których powstają bulwy, podobnie jak u ziemniaka. ...

Miskant olbrzymi (Miscanthus x giganteus) jest jednym z najbardziej obiecujących gatunków traw wieloletnich pod względem możliwości uprawy na cele energetyczne. Pomimo, że nie jest to roślina z naszej strefy klimatycznej, to wieloletnie prace prowadzone zarówno w Europie Zachodniej jak i w Polsce potwierdziły jej duże zdolności plonotwórcze i pozytywny wpływ na środowisko w warunkach klimatu umiarkowanego. ...

Opłacalność uprawy kukurydzy zależy nie tylko od czynników zewnętrznych, ale także szeregu czynników wewnętrznych gospodarstwa. Podstawowym działaniem powinno być obniżanie kosztów produkcji. Działanie to należy rozumieć szeroko, nie tylko jako proste cięcie kosztów, ale także: ...

Na jakość produkowanego zboża ma wiele czynników. Wśród nich można wymienić n. im. występowanie chorób grzybowych. ...

Zastosowanie płynnego żywienia daje szereg korzyści, z tego względu staje się ono coraz bardzie popularne. Wśród pozytywnych aspektów stosowania takiego systemu żywienia należy wymienić zmniejszenie strat paszy i lepsze jej wykorzystanie, ograniczenie zapylenia pomieszczeń gospodarskich oraz poprawę zdrowotności zwierząt. W efekcie przy stosowaniu takiego systemu żywienia obserwuje się poprawę wyników produkcyjnych. ...

Zgodnie z ustawą z dnia 22 czerwca 2001 r., organizm genetycznie zmodyfikowany (GMO) „to organizm inny niż organizm człowieka, w którym materiał genetyczny został zmieniony w sposób niezachodzący w warunkach naturalnych wskutek krzyżowania lub naturalnej rekombinacji”. Wprawdzie termin GMO jest pojęciem szerszym, obejmującym produkty genetycznej modyfikacji mikroorganizmów, główna uwaga ustawodawcy i opinii publicznej jest skierowana na rośliny transgeniczne, których genom ...

Zapylanie kwiatów roślin uprawnych jest jednym z najważniejszych, a jednocześnie najtańszym czynnikiem plonotwórczym. ...

W ostatnich latach słodyszek rzepakowy stał się bardzo „popularnym” szkodnikiem, do czego przyczyniły się narastające kłopoty w jego efektywnym zwalczaniu. Sytuacja ta dotyczy wielu państw Europy, w tym także naszego kraju. ...

Głównym szkodnikiem ziemniaka w Polsce jest i będzie stonka ziemniaczana, która jak żaden inny owad przyczyniła się do rozwoju chemicznej ochrony roślin w naszym kraju. Historia walki ze stonką ziemniaczaną trwa już ponad 50 lat i pomimo zmniejszenia się powierzchni upraw ziemniaka szkodnik ten stale, poważnie tej roślinie zagraża. ...