Informacja Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie przypadków łamania przepisów o ochronie zwierząt

Zgodnie z przepisami artykułu 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcja realizuje zadania z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego w celu zapewnienia ochrony zdrowia publicznego, między innymi poprzez sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt, a także przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniem zwierząt.

Uwzględniając informacje o niewłaściwym postępowaniu ze zwierzętami, które miały miejsce w ciągu ostatnich tygodni, Główny Lekarz Weterynarii podjął działania dotyczące:

1. Postępowania ze zwierzętami na targach oraz w schroniskach dla bezdomnych zwierząt.
W dniu 14 lipca 2009r. Główny Lekarz Weterynarii wydał polecenie przeprowadzenia kontroli wszystkich zatwierdzonych targowisk i schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie kraju, ze szczególnym uwzględnieniem oceny dobrostanu zwierząt przebywających w w/w obiektach. Ponadto, polecił przeprowadzenie dodatkowych szkoleń dla powiatowych oraz urzędowych lekarzy weterynarii, w zakresie sprawowania przez Inspekcję Weterynaryjną nadzoru nad targowiskami, podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt oraz schroniskami dla bezdomnych zwierząt.

2. Śmierci koni zaprzęgowych podczas pracy: na trasie do Morskiego Oka oraz na warszawskiej Starówce.
W przypadku śmierci konia na trasie do Morskiego Oka, o zajściu został powiadomiony lekarz weterynarii, który w obecności funkcjonariuszy Policji oraz Komendanta Posterunku Straży Tatrzańskiego Parku Narodowego w Zakopanem, udzielił pomocy przetransportowanemu w bezpieczne miejsce zwierzęciu. Niestety, pomimo interwencji zwierzę padło. W związku z zaistniałą sytuacją Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Targu przeprowadził kontrolę gospodarstwa fiakra, do którego należało zwierzę. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości w zakresie dobrostanu zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie. Właściciel konia posiadał aktualne dokumenty uprawniające do wykonywania usług prze woźni czy eh oraz opinię lekarza weterynarii o stanie zdrowia i zdolności zwierzęcia do pracy w zaprzęgu, wydaną w dniu 6 lipca 2009 roku. Nie stwierdzono świadomego zaniedbania lub celowego działania na szkodę zwierząt ze strony właściciela. Sprawa została skierowana do Prokuratury Rejonowej w Zakopanem. Pomimo dużej liczby naocznych świadków zdarzenia, nikt nie zdecydował się na złożenie oficjalnych zeznań w sprawie.

W przypadku śmierci konia na warszawskiej Starówce, Główny Lekarz Weterynarii zwrócił się do Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z prośbą o wyjaśnienia dotyczące przedmiotowej sprawy. Z otrzymanej informacji wynika, iż zwierzę upadło nagle, uderzając głową o betonowy słupek oddzielający chodnik od drogi. Sprawą zajmuje się Policja, Prokuratura oraz organizacja „Straż dla zwierząt”. W dniu 25 sierpnia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie, w obecności prokuratora i inspektora Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Warszawie, została przeprowadzona sekcja zwłok padłego konia. Protokół z sekcji zostanie sporządzony po wykonaniu badań histopatologicznych pobranych wycinków narządów wewnętrznych.

Główny Lekarz Weterynarii polecił właściwym dla sprawy, podległym organom Inspekcji Weterynaryjnej bezzwłoczne informowanie o postępach w sprawie.

3. Niehumanitarnego traktowania koni w stadninie koni w Prądzewie.
Główny Lekarz Weterynarii polecił Łódzkiemu Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii szczegółowe zbadanie przedmiotowej sprawy. W chwili obecnej ustalane są szczegóły dotyczące dokumentacji związanej z działalnością stadniny.

W dniu 1 8 sierpnia 2009r. Pogotowie i Straż dla Zwierząt w Trzciance przeprowadziło kontrolę przedmiotowej stadniny. W wyniku kontroli, Pogotowie i Straż dla Zwierząt w Trzciance odebrało właścicielowi 10 koni. Właściwy dla sprawy Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie nie został poinformowany o planowaniu kontroli. Oficjalne informacje ojej przebiegu uzyskano dopiero po udostępnieniu przez Wójta gminy Łęczyca do wglądu raportu z przedmiotowej kontroli. W dniu 22 sierpnia br., a następnie w dniu 24 sierpnia br, przedstawiciele Inspekcji Weterynaryjnej również podejmowali próby przeprowadzenia kontroli przedmiotowej stadniny koni, jednak nie zostali wpuszczeni na teren gospodarstwa. Nie udało się również nawiązać kontaktu z właścicielem stadniny.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie próbował również kilkakrotnie nawiązać bezpośredni kontakt telefoniczny z Wójtem gminy Łęczyca, w celu podjęcia współpracy oraz uzyskania dodatkowych informacji. Podejmowane próby były jednak bezskuteczne. Również bezskuteczne okazały się próby nawiązania kontaktu z Prezesem organizacji Pogotowie i Straż dla Zwierząt w Trzciance.

Z informacji uzyskanych od Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii wynika, iż w dniu 25 sierpnia Wójt gminy Łęczyca wydał decyzję administracyjną o czasowym odebraniu 10 koni wywiezionych ze stadniny w dniu 1 8 sierpnia 2009 r. oraz przekazaniu ich pod opiekę Pogotowia i Straży dla Zwierząt w Trzciance oraz poinformował właściciela zwierząt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie czasowego odebrania właścicielowi pozostałych 45 koni.

4. Niehumanitarnego postępowania z psami w miejscowości Kłobuck.
Postępowanie zostało wszczęte w chwili złożenia doniesienia na Policję przez Panią Prezes Fundacji For Animals. Inspektor Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kłobucku wraz z policjantami, posiadającymi nakaz prokuratorski oraz z przedstawicielami Fundacji For Animals przeprowadził, w dniu 5 sierpnia 2009 r., czynności w wyniku których stwierdzono, że poza psami, w gospodarstwie utrzymywane były inne gatunki zwierząt. Kontrola warunków utrzymania zwierząt wykazała nieprawidłowości wyłącznie w zakresie utrzymywania i postępowania z psami, Właścicielka psów zrzekła się wszystkich swoich psów na rzecz częstochowskiej Fundacji For Animals. Ostatnia kontrola przeprowadzona przez Powiatowego Lekarza Weterynarii wykazała, iż w gospodarstwie nie ma już psów, a dobrostan pozostałych zwierząt jest zachowany. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kłobucku zgłosił do Prokuratura podejrzenie popełnienia przestępstwa przez właściciela zwierząt.