Akty prawne związane z roślinami energetycznymi

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników;

 1. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1973/2004 z dnia 29 października 2004 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz wykorzystania odłogowanych gruntów do produkcji surowców;
 2. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1702);
 3. Ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2007 r. Nr 35, poz. 217, z późn. zm.);
 4. Rozporządzenie MRiRW z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków zatwierdzenia podmiotów skupujących i pierwszych jednostek przetwórczych oraz warunków, jakie powinny spełniać te podmioty i jednostki po uzyskaniu zatwierdzenia (Dz. U. z 2007 r. Nr 46 poz. 304, z późn. zm.);
 5. Rozporządzenie MRiRW z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie dodatkowych informacji, które powinien zawierać wniosek o dokonanie zatwierdzenia podmiotu skupującego oraz pierwszej jednostki przetwórczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 46, poz. 305)
 6. Rozporządzenie MRiRW z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie plonów reprezentatywnych roślin energetycznych w 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 44, poz. 267);
 7. Rozporządzenie MRiRW z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie rodzajów roślin innych niż wymienione w art. 33 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 1973/2004, do których przysługują płatności do roślin energetycznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 44, poz. 268);
 8. Rozporządzenie MRiRW z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie roślin objętych pomocą do plantacji trwałych oraz zryczałtowanych kosztów związanych z założeniem tych plantacji (Dz.U. z 2008 r. Nr 73, poz.439);
 9. Rozporządzenie MRi RW z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie metod i sposobu ustalania ilości zebranych roślin energetycznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 100, poz.646);
 10. Rozporządzenie MRiRW z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie terminów dokonania przez wnioskodawców, podmioty skupujące i pierwsze jednostki przetwórcze określonych czynności dotyczących płatności do upraw roślin energetycznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 103, poz. 662);
 11. Rozporządzenie MRiRW z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie rejestrów prowadzonych przez wnioskodawców, podmioty skupujące i jednostki przetwórcze (Dz. U. z 2008 r. Nr 105 poz. 672);
 12. Rozporządzenie MRiRW z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia określone w art. 45 ust. 1 ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 107 poz. 684);
 13. Rozporządzenie MRiRW z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia określone w art. 45a ust. 1 ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 107 poz. 685);
 14. Rozporządzenie MRiRW z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie informacji, które powinny być zawarte w powiadomieniu o terminie planowanego zbioru rośliny energetycznej, powiadomieniu o zmianie tego terminu oraz oświadczeniu o ilości zebranych roślin energetycznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 133 poz. 845).

Źródło: CBR Rolniczy Magazyn Elektroniczny