Akty prawne regulujące działanie elektrowni wiatrowych w Polsce

Akty prawne regulujące działanie elektrowni wiatrowych w Polsce

Działanie elektrowni wiatrowych w naszym kraju regulują przede wszystkim Ustawa – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r., Nr 89, poz. 625 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. z 2007 r., Nr 93, poz. 623) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz.U. z 2007 r., Nr 128, poz. 895).

Przepisy te odnoszą się zarówno do producentów energii w sensie ogólnym, jak i do producentów energii odnawialnej.

Budowa ferm wiatrowych wymaga też przestrzegania norm zgodnych z ustawą o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r., Nr 92, poz. 880 z późn. zm.), Prawem ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150) i Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2004 r., Nr 257, poz. 2573). Powyższe regulacje dotyczą przede wszystkim ograniczenia niebezpieczeństwa zmniejszania populacji ptaków na skutek działalności turbin wiatrowych.

Innym przepisem związanym z funkcjonowaniem rynku energetycznego w Polsce, mającym wpływ na sektor energii odnawialnej jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzenia danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle (Dz.U. z 2008 r., Nr 156, poz. 969). Warto też wspomnieć o akcie prawnym, regulującym zasady produkcji energii wiatrowej, jakim jest Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. nr 199, poz.1227)

Joanna Radziewicz